چرا تبلیغات در گوگل ارزش هزینه دارد؟

چرا تبلیغات در گوگل ارزش هزینه دارد؟
شاید هزینه کلیک تبلیغات گوگل نسبت به خیلی از تبلیغات دیگر ، بالاتر باشد اما در تبلیغات گوگل شما تنها مشتریان هدف خود را به سمت خود جذب کرده و بابت کلیک مشتری خاص، هزینه پرداخت میکنید.