اصول  پنج گانه دیجیتال مارکتینگ

اصول  پنج گانه دیجیتال مارکتینگ
1 – کیفیت بازدیدکنندگان مهم تر از تعداد آن ها است . یادتان باشد که همه مشتری شما نیستند .
2- کمپین های دیجیتال مارکتینگ یک وسیله و ابزار کمکی برای رسیدن به هدف است ، فقط به دنبال اعداد و ارقام نباشد؛ زیرا دیجیتال مارکتینگ یک هدف نیست.